ร่วมงานกับเรา

Divine Development Careers

 • Feb 10, 2022 - Dec 31, 2022

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดงาน

  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรของบริษัท
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ผู้ออกแบบ ผู้คุมงาน ผู้รับเหมา และอื่นๆ
  • ตรวจสอบแบบ เคลียร์แบบหน้างาน ตรวจสอบปัญหา แจ้งปัญหาและแก้ไขปัญหาหน้างาน
  • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิ วศบ.โยธา
  • มีประสบการณ์ในการบริการจัดการการก่อสร้างโครงการคอนโด ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถจัดการโครงการได้หลายๆ โครงการพร้อมกันอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS office หากใช้โปรแกรม Auto cad และ MS Project ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Feb 10, 2022 - Dec 31, 2022

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดงาน

  • จัดทำและตรวจสอบเอกสารการจ่ายของบริษัทฯ (Payment Voucher) พร้อมบันทึกการตั้งหนี้ในระบบ ทันตามเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
  • แก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีในระบบ
  • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินที่เพิ่ม-ลดระหว่างปี
  • จัดทำ Account Reconcile บัญชีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีตรวจสอบได้
  • ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯตามโอกาสและความเหมาะสม
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป
  • มีความเชื่อมั่น มีความเป็นผู้นำ และรับผิดชอบในหน้าที่
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมระบบบัญชีได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีอากร

  Feb 10, 2022 - Dec 31, 2022

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดงาน

  • บริหารจัดการผลงานของฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
  • ควบคุมดูแล และติดตามผลการยื่นสินเชื่อของลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ติดต่อประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานโอนกรรมสิทธิ์
  • กำหนดและควบคุมกระบวนการทำงานของฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ประสานงานทีมงานฝ่ายขาย และฝ่ายก่อสร้าง ติดตามงานเพื่อส่งมอบห้องชุดให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารลูกค้า และบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 10-15 ปี
  • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความสามารถในการสื่อสารได้ดี (ไทย, อังกฤษ หรือ ภาษาจีน)
  • มีใจรักงานบริการ
 • Feb 10, 2022 - Dec 31, 2021

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดงาน

  • Control secretary operations in handling appointments, and mails as assigned to facilitate the executives
  • Control and providing support in accumulating and handling overall documents for the executives
  • Coordinate with internal and external organization to create mutual understanding in operations and facilitate the executives
  • Examine minute preparation including clarifying, recommending, and summarizing the minutes as assigned to support the operations efficiently aligning with organization’s needs and situation
  • Responsible for supply disbursement to facilitate the executive and staffs
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
  • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและความสามารถในการสื่อสารได้ดี (ไทย, อังกฤษ หรือ ภาษาจีน ญี่ปุ่น)

  Oct 01, 2021 - Dec 31, 2021

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดงาน

  • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบพร้อมลงนามในเอกสารใบสำคัญ
  • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากร
  • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
  • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นแบบภาษี ภงด.1,2,3,53,54
  • จัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีกับ Statement Bank
  • จัดให้มีการทำ Account Reconcile บัญชีต่างๆ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้
  • ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ ตามโอกาสและความเหมาะสม ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประสบการณ์ 5-7 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม มีความอดทน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

  Oct 01, 2021 - Dec 31, 2021

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดงาน

  • ออกแบบและจัดทำสื่อ Motion Graphic
  • ตัดต่อคลิป VDO สำหรับ Contents หรือ Ads สั้นๆเพื่อสนับสนุนการตลาด
  • สามารถใช้ โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe premiere Pro, Adobe Photoshop และ
   Adobe illustrator

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อโฆษณา Online
  • สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ และสามารถตัดต่อ Video ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Premier Pro, Photoshop, Illustrator , After Effect ได้
 • Oct 01, 2021 - Dec 31, 2021

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดงาน

  • Define and implement standards/procedures for ensuring optimal customer experience
  • Supervise the activities of customer service team to ensure their interaction with customers
   reflect positively on the company
  • Identify, analyze, and prioritize customer issues, as well as escalate them to cross-functional
   teams to resolve the issues on time
  • Liaise with all related parties to ensure delivery of high-quality products and services
  • Monitor the activities of the customer service team to ensure compliance with acceptable
   standards of customer service
  • Organize training programs for customer service representatives in order to update their job
   knowledge and enhance their skills

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • Bachelor’s degree or higher in related fields
  • 5 years’ experience in customer service or customer experience supervisor
  • Leadership skills and a good team player
  • Analytic and problem-solving skills
  • Service Mind and Can do attitude
  • Ability to handle multiple tasks, prioritize those tasks, and meet deadlines
  • Excellent verbal and written communication skills in both Thai and English

ร่วมงานกับเรา