ร่วมงานกับเรา

Divine Development Careers

 • ต.ค. 01, 2021 - ธ.ค. 31, 2021

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดงาน

  • จัดทำและตรวจสอบเอกสารการจ่ายของบริษัทฯ (Payment Voucher) พร้อมบันทึกการตั้งหนี้ในระบบ ทันตามเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
  • แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีในระบบ ICON
  • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินที่เพิ่ม-ลดระหว่างปี
  • จัดทำ Account Reconcile บัญชีต่างๆ เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีตรวจสอบได้
  • ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ ตามโอกาสและความเหมาะสม
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป
  • มีความเชื่อมั่น มีความเป็นผู้นำ และรับผิดชอบในหน้าที่
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบบัญชีได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี

  ต.ค. 01, 2021 - ธ.ค. 31, 2021

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดงาน

  • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบพร้อมลงนามในเอกสารใบสำคัญ
  • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากร
  • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
  • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นแบบภาษี ภงด.1,2,3,53,54
  • จัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีกับ Statement Bank
  • จัดให้มีการทำ Account Reconcile บัญชีต่างๆ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้
  • ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ ตามโอกาสและความเหมาะสม ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประสบการณ์ 5-7 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม มีความอดทน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

  ต.ค. 01, 2021 - ธ.ค. 31, 2021

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดงาน

  • ออกแบบและจัดทำสื่อ Motion Graphic
  • ตัดต่อคลิป VDO สำหรับ Contents หรือ Ads สั้นๆเพื่อสนับสนุนการตลาด
  • สามารถใช้ โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe premiere Pro, Adobe Photoshop และ
   Adobe illustrator

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อโฆษณา Online
  • สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ และสามารถตัดต่อ Video ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Premier Pro, Photoshop, Illustrator , After Effect ได้
 • ต.ค. 01, 2021 - ธ.ค. 31, 2021

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดงาน

  • Define and implement standards/procedures for ensuring optimal customer experience
  • Supervise the activities of customer service team to ensure their interaction with customers
   reflect positively on the company
  • Identify, analyze, and prioritize customer issues, as well as escalate them to cross-functional
   teams to resolve the issues on time
  • Liaise with all related parties to ensure delivery of high-quality products and services
  • Monitor the activities of the customer service team to ensure compliance with acceptable
   standards of customer service
  • Organize training programs for customer service representatives in order to update their job
   knowledge and enhance their skills

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • Bachelor’s degree or higher in related fields
  • 5 years’ experience in customer service or customer experience supervisor
  • Leadership skills and a good team player
  • Analytic and problem-solving skills
  • Service Mind and Can do attitude
  • Ability to handle multiple tasks, prioritize those tasks, and meet deadlines
  • Excellent verbal and written communication skills in both Thai and English

ร่วมงานกับเรา