เสนอขายที่ดิน

รายละเอียดผู้ติดต่อ

รายละเอียดที่ดิน

อัพโหลดแผนที่*

สำเนาโฉนด (สำหรับเจ้าของที่ดิน)

ระวาง

เอกสารอื่นๆ (เช่น สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน, หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ)

เสนอขายที่ดิน